SRYZFLY SIMULATOR & TELLO DRONE PROGRAM FOR INTERNSHIP STUDENTS